CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ส จำกัด
ปีก่อตั้ง : วันที่ 2 สิงหาคม 2534
ทุนจดทะเบียน  : 120,000,000        บาท
พื้นที่ : 10,538 ตารางเมตร หรือ 5.68 ไร่
จำนวนพนักงาน : 1,195 คน (ก.ค.2562)
แผนก : ทั้งหมด 14 แผนก ได้แก่ Press , Welding , Spotting ,
  Maintenance , Packing , Qc , Delivery , Part Control ,
  Purchase ,Personnel , Technic , Planning , New Model และ ISO
สถานที่ตั้ง       : 26 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว            
  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 02-172-9644 , 02-172-9651 และ 02-172-9653
โทรสาร : 02-172-9643 และ 02-1729652
E-mail : personal@cashautoparts.com