CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD. CASH AUTOPARTS CO.,LTD.


นายวันชัย   ศรีวัฒนานุกูลกิจ
MR. WANCHAI    SRIWATTANANUKULKIT
ประธานกรรมการบริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ส

สาส์นจากผู้บริหาร

           ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช โอโตพาร์ส มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนปัจจุบันนับเป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี ผมมีความมุ่งมั่นในการผลิตชิ้นส่วน ที่มีคุณภาพดีและบริการที่ยอดเยี่ยม ตามความต้องการของลูกค้า ผมมีความคิดในการพัฒนาคุณภาพชิ้นส่วนของบริษัท ฯ เราอย่างจริงจัง โดยอาศัยประสบการณ์ตลอด 25 ปี ที่ผ่านมา ผมตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า “คุณภาพของชิ้นส่วนไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เท่านั้น พนักงานก็เป็นหัวใจหลักในการสร้างคุณภาพที่มั่นคง ถ้าองค์กรใดมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความตระหนักถึงคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิต ชิ้นส่วนที่ได้มาจะมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
           ผมจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของบริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ส เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีแนวทางให้ทุกคนในองค์กร ปฏิบัติดังนี้
          1. ต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4 M (คน , วิธีการ , เครื่องจักร , วัตถุดิบ) อย่างเข้มแข็ง
          2. ต้องมีการควบคุมขั้นตอนและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
          3. ต้องรักษาคุณภาพของชิ้นส่วนให้ได้ตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดอย่างเต็มความสามารถ
          4. ต้องรับประกันคุณภาพของชิ้นงานที่ตัวเองทำ ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่งของเสีย
          5. พนักงานต้องทำงานด้วยความปลอดภัย